• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Aanpak huisvesting arbeidsmigranten en thuislozen

BARNEVELD De groeiende behoefte aan woonruimte voor zowel arbeidsmigranten als thuislozen in de gemeente Barneveld vraagt om een snelle aanpak voor meer geschikte woningen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan nieuwbouw van goedkope wooneenheden als het ombouwen van leegstaande kantoren, winkels en scholen.

Door Wouter van Dijk

Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders op basis van een onlangs gehouden onderzoek naar huisvesting voor specifieke doelgroepen. Twee belangrijke groepen die qua huisvesting steeds meer in de knel komen zijn arbeidsmigranten uit met name Polen en Hongarije en thuislozen. Barneveld komt nu met een lijst aan maatregelen om de huisvesting voor deze mensen op korte termijn te verbeteren.

OVERBEWONING Hoe veel arbeidsmigranten Barneveld momenteel telt, is bij de gemeente niet exact bekend, omdat niet iedereen zich houdt aan de verplichting zich in te schrijven bij de basisadministratie. Volgens schattingen zijn het er ongeveer driehonderd. Ze wonen vaak tijdelijk in huizen die op de nominatie staan om te worden gesloopt, maar vaak ook illegaal op bedrijventerreinen, op recreatieparken en in loodsen en schuren bij bedrijven in het buitengebied. Vaak is daarbij sprake van overbewoning. Die situatie levert volgens het college problemen op als het gaat om onder meer de veiligheid, het welzijn en hygiënische omstandigheden.

THUISLOZEN Ook opvang van thuislozen verdient volgens het college de komende tijd aandacht. Het gaat dan vaak om mensen met psychische of verslavingsproblemen en zonder sociaal vangnet. Naar schatting van Stichting Bemoeizorg Barneveld kunnen dertig tot veertig thuislozen in Barneveld niet op eigen kracht geschikte huisvesting vinden. Ze hebben momenteel onderdak bijvoorbeeld op recreatieterreinen, maar lopen groot risico ineens op straat te staan. Vorig jaar ontstond zo'n dreigende situatie toen zes thuislozen op last van de gemeente bewoning aan de Mercuriusweg moesten verlaten omdat deze bewoning illegaal zou zijn.

ALTERNATIEVEN In de studie is nu gekeken naar alternatieve woonruimtes voor deze doelgroepen, buiten de reguliere woningmarkt om. Verschillende maatregelen moeten nu, volgens dit onderzoek, zo snel mogelijk genomen worden om de situatie te verbeteren. Onder meer door vooral bij nieuwbouwprojecten specifiek te kijken naar mogelijkheden voor deze doelgroepen, eigenaren van bestaande gebouwen met betaalbare kleine studio's aan te schrijven om wooneenheden eventueel tijdelijk te reserveren voor deze mensen en in overleg met de uitzendbureaus voor arbeidsmigranten mogelijkheden te bespreken voor huisvesting van Polen en Hongaren bij de bedrijven waar deze mensen werken. Huisvesting van thuislozen moet de gemeente, samen met Bemoeizorg Barneveld meer gaan begeleiden. ,,Daarbij zetten we ons in om voor thuislozen uit de gemeente Barneveld alternatieve huisvesting te vinden", zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Thuislozen uit andere gemeenten willen we begeleiden in de terugkeer naar de regio van herkomst."

Huisvesting van beide doelgroepen door elkaar is overigens volgens de gemeente geen goed idee. Minder geschikt zijn ook opties als het plaatsen van tijdelijke woonunits op braakliggende terreinen of het specifiek aanwijzen van één of twee recreatieterreinen voor specifieke doelgroepen. Dat laatste heeft bijvoorbeeld de gemeente Putten gedaan. Rebel: ,,Wij vinden dat echter niet wenselijk. Enerzijds omdat het de integratie van deze mensen in de weg staat, anderzijds omdat wij ons handhavingstraject als het gaat om permanente bewoning op recreatietereinen willen doorzetten."

VLUCHTELINGEN Er is nóg een groeiende doelgroep die aandacht vraagt, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Naar verwachting neemt Barneveld dit jaar 113 mensen uit met name Syrië en Eritrea op. Omdat deze groep een specifieke aanpak vergt qua huisvesting, is dit bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Eerder meldde deze krant al wel dat de gemeente momenteel twee locaties op het oog heeft voor opvang. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. In de herfst komt het college hiervoor met een concreet plan.

Label:

Vluchtelingen