• import

Barnevelders mogen meedenken over windturbines

BARNEVELD De langverwachte zoektocht naar de meest kansrijke locaties voor windmolens in de gemeente Barneveld gaat van start. Hierbij wil het college van burgemeester en wethouders de inwoners actief betrekken. Zij kunnen begin juli op bijeenkomsten in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek hun gedachten over mogelijke plekken spuien en vragen stellen.

Jannes Bijlsma

De bijeenkomsten zijn bedoeld als eerste stap om uiteindelijk te komen tot een document - de zogenoemde 'structuurvisie windenergie' waarin de locaties zijn opgenomen die de gemeente Barneveld ziet als geschikt om windturbines te bouwen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen bewoners, ondernemers en eventueel ook geïnteresseerde exploitanten van turbines mogelijke locaties aandragen en daarbij aangeven wat zij graag onderzocht willen zien in een zogenoemde milieueffectrapportage (mer). Hierin staat dan beschreven wat de effecten van windmolens zijn op bepaalde locaties, zoals geluid en veranderingen in het landschap. De uitkomsten daarvan worden betrokken in de structuurvisie, waarin niet alleen de mogelijke locaties worden benoemd maar ook de voorwaarden die de gemeente daarbij stelt.

,,We vinden het heel belangrijk om bewoners en ondernemers te betrekken bij het voortraject", zegt wethouder Didi Dorrestijn. ,,Zo kunnen we gezamenlijk bekijken wat we gaan onderzoeken. Dat willen we graag ophalen in de samenleving, die daarmee mede de richting bepaalt. Dat doen we op deze manier gestructureerd kijken welke locaties het meest geschikt zijn."

Bij plannen voor grote windparken is het uitvoeren van een milieueffectrapportage (mer) verplicht. Voor Barneveld hoeft dit niet direct; de gemeente heeft vastgelegd dat er over het hele grondgebied, afhankelijk van de hoogte vier tot acht turbines moeten komen. Toch heeft Barneveld besloten om zo'n onderzoek los te laten op mogelijke windmolenlocaties en dit zelfs nog verder te verbreden, naar aanleiding van de commotie die vorig jaar in Voorthuizen ontstond rond het plan om drie windmolens bij recreatieterrein Zeumeren te plaatsen. ,,We kregen toen vragen als: waarom nu toch Zeumeren? En zijn er geen alternatieven? Logische vragen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen willen we dit zo breed mogelijk aanpakken. In een mer worden bepaalde standaardzaken, zoals geluidseffecten van turbines op de omgeving, heel gedegen onderzocht. Wij willen dit mer-onderzoek aanvullen met mogelijke onderzoeksvragen vanuit de bewoners en ondernemers. Wat is bijvoorbeeld het effect van een turbine op de Barneveldse recreatie? De kans dat dit aspect wordt ingebracht bij die bijeenkomsten, acht ik vrij groot. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad wat er exact onderzocht moet worden."

VERKIEZINGEN In december vorig jaar besloot de vorige gemeenteraad tot het locatieonderzoek, terwijl al in 2015 was afgesproken dat Barneveld in 2020 twintig procent van de energie duurzaam moet opwekken. Dat er een halfjaar na het besluit in december pas een plan van aanpak ligt, heeft er volgens Dorrestijn mee te maken dat het college eerst 'alle stappen helder' wilde hebben. ,,En die hebben we nu. Het duurde even voordat we dit voor elkaar hadden. We hebben tussendoor ook verkiezingen gehad. Daarna was pas duidelijk hoe het nieuwe college hier in het coalitieakkoord uitvoering aan geeft en wie binnen het college dit onderwerp op zich zou nemen. Het was daarom ook niet zo zinvol om hier voor 21 maart (de dag van de verkiezingen, red.) heel veel aan te doen."

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 2 juli in De Veluwehal in Barneveld, dinsdag 3 juli in 't Trefpunt in Voorthuizen en donderdag 5 juli in Kulturhus De Essenburcht in Kootwijkerbroek. De opmerkingen en vragen die daarin worden ingebracht, worden zoveel mogelijk meegenomen in de mer. Die is in maart 2019 afgerond, tegelijk met de structuurvisie. Inwoners kunnen daar vervolgens op inspreken. Uiteindelijk moet in september 2019 definitief helder zijn waar in de gemeente Barneveld windmolens kunnen komen. ,,Met deze onderzoeken zijn we er nog niet", aldus Dorrestijn. ,,Er moeten ondernemers in gaan stappen. We worden geregeld benaderd door geïnteresseerde partijen. Die moeten dan een plan maken, waarna we de bestemmingsplanprocedures gaan doorlopen. Of het haalbaar is dat er in 2020 windmolens staan? De kwaliteit gaat in dit geval boven snelheid van het onderzoek. 2020 moeten we dus bezien, maar je weet het nooit."