Mandaat voor opvang vluchtelingen

BARNEVELD De Barneveldse gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders het mandaat verder stevig in te zetten op huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus en ziet het liefst zo snel mogelijk een concrete lijst met alle locaties en mogelijkheden. Wethouder Aart de Kruijf begrijpt spanningen in de buurt. ,,Maar we moeten nu ook ergens keuzes gaan maken.''

Wouter van Dijk

Dat bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering. Met uitzondering van de VVD steunden alle fracties een voorstel van CDA en Pro'98 om het college op te dragen voortvarend de zoektocht naar huisvesting voor statushouders te intensiveren. ,,Zie het meer als een steun in de rug", zei Arjan Westerneng (CDA). We zien dat het college goed bezig is, die ingeslagen weg moeten we nu vooral doorzetten." Arjen Korevaar (Pro'98): ,,Zodra deze mensen op het station in Barneveld arriveren, zijn het onze inwoners en verdienen ze een goed en veilig dak boven hun hoofd.'''

Eerder meldde deze krant al dat Barneveld dit jaar een inhaalslag moet maken als het gaat om huisvesting van deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit jaar moet Barneveld er 113 huisvesten, maar half september stond de teller op 38 gehuisveste vluchtelingen. Daar komt bij dat, door de huidige vluchtelingenproblematiek, de verwachting is dat het aantal statushouders dat volgend jaar naar Barneveld komt tussen de 120 en de 150 ligt. Veelal zijn het vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, vaak alleenstaanden, maar ook gezinnen. Voldoet Barneveld niet aan de rijkstaak deze mensen op te vangen, dan neemt de provincie Gelderland die taak over door 'zonder pardon' woningen aan te wijzen voor statushouders. Daarom deed de gemeente eerder al een oproep aan onder meer Woningstichting Barneveld en particuliere huizenbezitters hierin mee te denken.

Concreet roept de raad het college nu op zo snel mogelijk een inventarisatie te maken van alle mogelijke opvanglocaties, maar daarbij ook vooral het draagvlak te bespreken met omwonenden. Onlangs werd bekend dat een locatie in Kootwijkerbroek op het oog is voor elf mannen uit Eritrea, waarna de buurt reageerde daar twijfels over te hebben. Lukas Scheijgrond (ChristenUnie): ,,De zoektocht naar huisvesting zal niet probleemloos gaan, daarom moeten we discussies over waar ze wel en waar ze niet moeten wonen niet uit de weg gaan.'' Koos van der Tang (SGP): ,,We moeten zorgvuldig omgaan met de vluchtelingen, maar ook met de buurt.''

Huisvesting van statushouders moet tegelijkertijd niet leiden tot verdringing op de woningmarkt, geven de fracties mee, bijvoorbeeld door bouw van voldoende permanente of tijdelijke sociale woningen. ,,Het moet niet zo zijn dat Barnevelders hierdoor langer moeten wachten voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning", zei Shane Lasscher (Burger Initiatief). Juist op dit punt toonde de VVD zich kritisch. ,,Dit heeft wel degelijk een enorm verdringingseffect op de huurmarkt tot gevolg", zei Jan Willem van den Born. ,,Je zult maar als hardwerkende Barneveldse slagersjongen vier jaar op de wachtlijst staan voor een woning en dan te horen krijgen dat je nog langer moet wachten vanwege de instroom van statushouders, dat klinkt onrechtvaardig. Hoe integer de oproep van de andere fracties ook is, zo lang we de consequenties van deze opvang niet helder in beeld hebben en alternatieven niet goed hebben besproken, kan ik daar niet in meegaan. Het voorstel is bovendien overbodig, aangezien het college al voortvarend aan de slag ís.''

Wethouder Aart de Kruijf zag het mandaat vooral als ondersteuning. ,,Natuurlijk levert deze huisvesting de nodige spanningen op met omwonenden, maar we moeten nu wel ergens stevige keuzes gaan maken, willen we onze opvangtaak gaan halen. Dit wordt een hele grote opgave.'' Hij zegde toe de raad op de hoogte te houden en zeer binnenkort een lijst met mogelijke opvanglocaties niet-openbaar te bespreken.

Naast huisvesting is ook begeleiding van vluchtelingen een aandachtspunt, gaven de raadsleden mee. Dinsdagavond werd in De Meerwaarde een bijeenkomst gehouden voor vrijwilligers die zich voor deze mensen in willen zetten. ,,Inmiddels hebben zich zestig nieuwe vrijwilligers gemeld als begeleidcoach", meldde de wethouder. ,,We hadden al veertig mensen in beeld die willen helpen. Dat is hartverwarmend.''

Label:

Vluchtelingen