• Wouter van Dijk

'Snelheid geboden bij bouw vluchtelingenhuizen'

BARNEVELD De gemeente Barneveld moet nu met de ,,allergrootste voortvarendheid'' schakelen om de bouw van 22 huizen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus op een grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld te kunnen realiseren. Daarom is een benodigde omgevingsvergunning hiervoor al verleend, vóórdat hier binnen de gemeenteraad een politieke discussie over gevoerd is.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders, in antwoord op VVD-vragen over deze volgorde eerder deze week. De liberalen stelden het ,,onbegrijpelijk'' te vinden dat de vergunning eind december verleend is, terwijl voor volgende week een discussie in een commissievergadering gepland is. ,,Waarom is op dat gesprek niet gewacht?'', wilde de VVD weten. De partij vindt dat dit het democratisch proces niet ten goede komt, waardoor het draagvlak en het vertrouwen in de politiek een ,,serieuze deuk'' hebben opgelopen. De VVD vroeg daarom het college ,,met het oog op onrust bij omwonenden'' de vergunning per direct weer in te trekken.

Volgens het college gaat het nu echter vooral om snelheid van het proces. ,,Wanneer we met het verlenen van de vergunning hadden gewacht tot bijvoorbeeld de eerste week van januari, zou dit op gespannen voet staan met de voortvarendheid die we moeten betrachten voor de huisvesting van deze mensen'', aldus het college nu. ,,Landelijke taakstellingsoverzichten tonen aan dat de gemeente Barneveld ten opzichte van andere gemeenten nog lang niet aan deze taakstelling voldoet.''

Het democratisch proces in dit besluit wordt volgens het college ondanks de snelheid daarnaast niet geschaad. ,,Het college is het bevoegd gezag om besluiten te nemen op aanvragen van omgevingsvergunningen. Omwonenden hebben daarnaast wel degelijk de mogelijkheid binnen de zes weken na het besluit bezwaren in te dienen. Op basis daarvan is een zorgvuldige belangenafweging geborgd.'' Daar komt volgens het college bij dat het plan op basis van overleg met bewoners en het wijkplatform aangepast is, waarbij met name het oppervlakte van het bouwblok verkleind is. ,,We hebben de buurt van begin af aan gemeld dat het hier gaat om een concreet plan. Het zou echt kwalijk zijn geweest als we de indruk hadden gewekt dat deze planontwikkeling slechts een idee was.''

Intrekken van de vergunning is volgens het college niet aan de orde en juridisch ook niet mogelijk. ,,Wij moeten en willen met grote voortvarendheid aan de taakstelling voor de huisvesting voldoen. Onrust bij omwonenden vormt daarnaast juridisch geen grond een omgevingsvergunning weer in te trekken.''

Op het grasveld aan de Churchillstraat moeten 22 woningen komen voor globaal zestig vluchtelingen met een verblijfsstatus. De woningen mogen maximaal tien jaar blijven staan. Een groep omwonenden, inmiddels georganiseerd in een actiegroep, heeft bezwaren tegen het plan. Naar eigen zeggen met name vanwege aantasting van het groene karakter van de buurt. Woningstichting Barneveld, ontwikkelaar van het plan, gaf eerder in deze krant al aan begin februari te willen starten met de bouw, zodat de huizen begin mei kunnen worden opgeleverd.

Label:

Vluchtelingen