• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

'Vluchtelingendruk op Barneveld neemt fors toe'

BARNEVELD De gemeente Barneveld zal de komende jaren grote groepen vluchtelingen op moeten vangen. Voor dit jaar is een groep van 140 mensen gepland, maar dat zouden er zo twee of misschien wel drie keer zo veel kunnen worden. ,,De provincie Gelderland zit ons momenteel stevig achter de broek.''

Wouter van Dijk

Dat zei wethouder Aart de Kruijf woensdagavond in het debat over het plan om op een grasveld aan de Churchillstraat 22 woningen voor vluchtelingen te bouwen, goed voor zestig tot zeventig vluchtelingen met een verblijfsstatus. ,,We hebben in onze taakstelling een behoorlijke achterstand.'' Die urgentie voerde de wethouder op als reden waarom in het proces voorafgaande aan het besluit voor deze woningen het college ,,voortvarend'' te werk is gegaan.

ONWIJS Té voortvarend, vonden de leden van de raadscommissie Samenleving. Met uitzondering van de SGP - die bij monde van fractievoorzitter Koos van der Tang respect voor de handelwijze van de SGP-wethouder uitsprak - vonden de raadsleden dat die snelheid er toe heeft bijgedragen dat het draagvak voor dit plan bij de buurt (met name Churchillstraat en Van Schothorststraat, red.) volledig ontbreekt. Zo was het ,,onwijs'' om omwonenden een dag voor Kerst een brief te sturen met de mededeling dat de omgevingsvergunning voor het plan is verleend, gaf Monique Rosbergen (Pro'98) aan. De VVD hekelde dit eerder ook al via schriftelijke vragen. ,,Dat is geen manier van doen'',aldus Rosbergen. ,,Dit moet de volgende keer beter'', concludeerde Heimen Schuring (ChristenUnie). Henk van den Brink (SGV): ,,In Kootwijkerbroek is bewoners de tijd gegeven te praten over het plan voor vluchtelingen aan de Paltrokstraat. Waarom ging het hier zo veel sneller?"

PANIEKVOETBAL De buurt, in groten getale op de publieke tribune aanwezig, sprak over gebrekkige communicatie en het ,,paniekvoetbal'' van het college, maar wees ook op een belofte uit het verleden dat het grasveld als groene long behouden zou blijven. ,,Na de bouw van het theater werd ons dat toegezegd'', zei Piet van Meijeren, bewoner van de Churchillstraat. ,,Vervolgens kwamen er nog een parkeerveld en een supermarkt bij, en nu dit plan. We hebben er geen vertrouwen meer in.'' Jaco Frens, ook bewoner van de Churchillstraat: ,,Dit wordt ons door de strot geduwd, zo voelen wij het. Dit is een forse snelheidsovertreding van het college.'' Zoals ook eerder in deze krant benadrukten de omwonenden het huidige gebruik van het grasveld voor onder meer sport en recreatie. ,,Het is een veld dat nu nog bruist van activiteiten'', zei Nanette de Jong, bewoonster van de Van Schothorststraat.

GEEN VERRASSING Volgens De Kruijf is het te lopen proces meerdere malen aan de omwonenden uitgelegd, te beginnen bij de bijeenkomst in De Lijster op 10 november. ,,De start van de procedure rondom de omgevingsvergunning kon voor de buurt dan ook geen verrassing zijn. En die brief wilden we, als extra informatie, versturen ruim voordat het bericht over de verleende vergunning in de krant zou verschijnen. Normaal gesproken sturen we bij zo'n procedure geen brief.''

Desalniettemin gaf de wethouder aan het gevoel van de buurt te begrijpen. ,,Maar op iedere locatie is er een groep omwonenden. Nergens zullen we met dit soort plannen met vlag en wimpel worden ontvangen. Dat is geen verwijt, maar een realiteit. We hebben bij de Churchillstraat geprobeerd de 'draaglijkheid' van het plan te vergroten door het bouwblok na overleg met buurtbewoners en wijkplatform iets te verschuiven en compacter te maken. Draagvlak is echter geen synoniem voor een moment dat iedereen akkoord is met het plan.''

OPENBAAR Alternatieve locaties wilde de wethouder in de commissie niet specifiek benoemen, ook omdat de 'Churchillstraat' zeker niet de laatste locatie voor vluchtelingen met een verblijfsstatus zal zijn. Rosbergen pleitte daarin juist voor openheid. ,,Waarom praten we niet in openbaarheid over alle mogelijke plekken? Dan kun je veel eerlijker en duidelijker verdedigen waarom de ene locatie nu beter geschikt is dan de andere. Nu moet de buurt maar aannemen dat dit voor dit moment echt de beste plek is.'' Ze stelde de wethouder voor daar de komende dagen eens over na te denken. ,,En anders komen we er wellicht in de raadsvergadering eind deze maand met een motie wel op terug.''

HARSELAAR Een alternatief dat bij monde van Jan Wilem van den Born (VVD) wel werd genoemd, is huisvesting in lege kantoorpanden op Harselaar, tegenover Infor. De Kruijf gaf aan dat dat geen optie is, omdat dat in strijd is met veiligheidsregels en omdat bewoning hier de bedrijfsvoering van ondernemers kan belemmeren. Ook wijzigingen in het huidige plan, zoals minder woningen of een kortere periode dat de huizen bleven staan, deed de wethouder van de hand, nadat Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) en Arjan Westerneng (CDA) opperden het aantal huizen terug te schroeven naar zestien en zo de buurt iets tegemoet te komen.

KLARE WIJN ,,We moeten nu klare wijn schenken, geen knollen voor citroenen verkopen. Het aantal woningen voor de periode van tien jaar is echt nodig, ook gezien de blijvende toestroom van vluchtelingen. Na die tien jaar gaan de huizen weg en komt er ook niets voor in de plaats, dat zeg ik toe. We beogen zeker geen salami-tactiek. (stukje bij beetje opsnoepen van het grasveld, red.).'' Ook een door Heimen Schuring (ChristenUnie) voorgestelde wijziging om de huizen in een lint langs het fietspad aan de kant van het parkeerveld van het theater te bouwen, is volgens de wethouder geen optie. ,,Dan komt een deel van de bebouwing juist weer dichter bij de Churchillstraat te staan en ontstaan ook problemen als het gaat om ontsluiting en parkeren bij de woningen.''

BEGELEIDING De buurt heeft tot begin februari de tijd bezwaren in te dienen op de verleende omgevingsvergunning. De Kruijf: ,,Direct na sluiting van de termijn zullen we alle bezwaren scannen. Is de conclusie dat we de vergunning in stand kunnen houden, dan starten we direct met de voorbereidingen.'' Komende maanden wil het college daarnaast benutten om de komst van de vluchtelingen voor te bereiden. ,,We gaan de buurt niet opzadelen met een bevolkingsgroep om ze er daarna succes mee te wensen. We willen, in nauw overleg met Vluchtelingenwerk, serieus aan de slag met begeleiding en met gevoelens van onveiligheid.'' Westerneng: ,,Een goede begeleiding is ook van het grootste belang, net als een duidelijk aanspreekpunt. Is er straks iets aan de hand, dan moet direct iemand ter plaatse zijn.'' Op het punt van veiligheid gaf Rosbergen de wethouder mee vooral in heel concrete bewoordingen een ruime schil van omwonenden te informeren over een plan van aanpak.

Label:

Vluchtelingen