• Boer aan het Roer

Proeftuin 'Boer aan het Roer' met 70 veehouders

BARNEVELD Zeventig veehouders uit de regio Foodvalley, waaronder ook Barneveld valt, kunnen deelnemen aan de proeftuin Boer aan het Roer. Dit programma is onderdeel van het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In dit project worden innovaties getest voor de toekomstige veehouderij.

De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies van onder meer fijnstof en ammoniak, op een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. ,,Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij. Ondernemers kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf. Ook wordt iedereen met een innovatief idee uitgenodigd om zich aan te melden'', meldt boeraanhetroer.nl.

,,Meedoen betekent dat één van de innovaties op het bedrijf wordt getest en geëvalueerd. Met behulp van sensoren worden de effecten op productieresultaten, dierwelzijn, diergezondheid en emissies gemeten. Via telefoonapplicaties zijn de effecten direct in te zien.''

AANMELDEN Aanmelden kan via boeraanhetroer.nl. Op deze website staat uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure. Ook kunnen vragen worden gesteld via de helpdesk van Boer aan het Roer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar wordt gestart met het uitvoeren van onderzoeken op de deelnemende bedrijven.

Voorzitter Fije Visscher van LTO Noord afdeling Gelderse Vallei is tevreden met de opzet van Boer aan het Roer. ,,In de regio zit veel innovatiekracht. Als boeren komt er wel van alles op ons af. We willen daarom aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan en CO2 (koolstofdioxide). Dierwelzijn hoort daar vanzelfsprekend bij. Een goed verdienmodel is een voorwaarde. We hebben natuurlijk ook aandacht voor de stikstofproblematiek, maar kunnen dat niet als sector alleen oplossen. Hiermee moeten we samen met andere partijen aan de slag. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er 'gereedschappen' aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Haalbare en betaalbare technieken in de stal en daarbuiten. We zijn een gidsregio waarin dit gerealiseerd kan worden."

SALENTEIN Boer aan het Roer sluit aan bij de initiatieven die onder Landbouwnetwerk Salentein plaatsvinden. De zes thema's zijn: verbindend ondernemen, ruimte om te ondernemen, ondernemersbegeleiding, innovatie, waarderen en verdienen en landschap, bodem, water en biodiversiteit.

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 toegekend door het Rijk en is een meerjarige samenwerking. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Er zijn drie thema's: landbouw, voeding & gezondheid en kennis. Deelnemers zijn de rijksoverheid, regio Foodvalley, provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre.