• Pauw Media

'We zijn rebellen in ons gedrag'

BARNEVELD Theologie, politiek en geschiedenis hebben zijn grote interesse. Daarom schrijft Reinhard Schaap (65) artikelen op zijn website www.phmarnix.nl, christelijk magazine voor opinievorming. De Barnevelder was eertijds evangelist en heeft een zeer stellige visie op geloof en leven, gefundeerd op de Reformatie.

Freek Wolff

Waarom heet uw website Marnix?

,,Het leven en werk van Marnix van Sint Aldegonde was omvangrijk en van grote betekenis voor ons land en voor de kerk. Marnix staat voor waar discipelschap van onze Heere Jezus Christus en ik hoop hieraan op het internet een bijdrage te leveren."

U bent in Bussum geboren en getogen, maar streek begin jaren tachtig neer in Barneveld. Na een baan in de modewereld, ging u studeren aan het bijbelinstituut in België en kwam u terecht bij de stichting De Ondergrondse Kerk en na tien jaar bij de Stichting tot Bevordering van Evangelisatiewerk in België (SBEB). Hierna raakte u in een zware burnout, maar sinds vier jaar pakte u de draad weer op. Van huisuit bent u Christelijk Gereformeerd. Bent u dat nog?

,,Ik ben bij allerlei kerken geweest, maar kon het daar niet vinden. Nu voed ik me geestelijk met tv-uitzendingen die bij Family Seven te zien zijn, waar ik luister naar baptistendominee dr. Charles Stanley en lees veel boeken van Engelse puriteinen als dr. Martin Loyd Jones. Toch ben ik in mijn hart christelijke gereformeerd gebleven en erg op de Reformatie gericht. Er moet geen scheiding zijn tussen christenen, maar een scheiding tussen kerk en wereld."

Waarom is de Reformatie voor u hoofdzaak?

,,Omdat met Luther en Calvijn het licht weer op de kandelaar is gezet. Terug naar de Bijbel, want Gods Woord zegt niet wat de kerk dicteert. Jammer genoeg zijn alle kerken niet bij de Reformatie gebleven. Daarom ben ik begonnen met een website."

Wat is daarmee uw bedoeling?

,,Evangeliseren. Want Paulus zegt: 'Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben'. Het blijde evangelie voor iemand die weet dat hij zondaar is. Ik breng geen nieuwe boodschap. Ik breng het goede oude nieuws, zonder het idee om een nieuwe kerkelijke gemeenschap te stichten. Ik hoop dat de website een middel zal zijn voor veel mensen om God lief te krijgen en zijn rechten te eerbiedigen. Dat ze Jezus Christus als hun Verlosser gaan vinden en het goede van Zijn geboden weer inzien, want het is een wetteloze, ongerechtigde troep geworden in Nederland. Iedereen doet hier wat goed is in eigen ogen. Men beseft en gelooft niet meer dat God een rechtvaardig God is. Hij is weliswaar barmhartig voor een  ieder die zich bekeert, maar wie Jezus Christus afwijst als zijn Zaligmaker, voor verzoening van zonde, die komt in de eeuwige verdoemenis terecht. Daar is de Bijbel heel duidelijk over en Christus zelf sprak daar het meest over in Zijn twistgesprekken met de joden. Hij waarschuwde voor de plaats waar wening is en knersing der tanden. Dat is een vreselijke werkelijkheid, waar we mee zitten sinds de zondeval in Adam die in elk mens is doorgegaan."

Steeds meer mensen zijn geneigd dit te relativeren of te bagatelliseren, merk ik.

,,Een actuele statistiek laat zien dat nog minder dan tien procent van de mensen er wel in gelooft. Maar waar ik me over verbaas - bij tv-programma's - is dat bij het overlijden van bekende personen zo gemakkelijk wordt gezegd dat hij of zij nu vanaf een wolkje naar beneden kijkt. Dan denk ik: je moest eens weten wat een verschrikkelijke werkelijkheid dat kan zijn, als hij niet in de drieënige God gelooft en Jezus Christus niet heeft aanvaard als zijn Zaligmaker. Want de zaak is zo ernstig dat God niet besloten zou hebben dat Zijn Zoon zo'n verschrikkelijke straf aan Golgotha's kruis heeft moeten lijden als de zonde gebagatelliseerd zou worden. God heeft Zijn Zoon willen straffen om óns te redden. Dat was de enige mogelijkheid om weer gerechtvaardigd te worden voor God. Dus hij zag de zonde niet door de vingers."

U geeft als voorbeeld de ommekeer van Ninevé, de stad die God barmhartig spaart. Wanneer de inwoners zich niet hadden bekeerd, zouden alle mensen - inclusief kinderen - zijn omgebracht. Zijn de kinderen dan niet onschuldig?

,,Van nature zijn we allemaal rebellen, ook in onze gedachten. Dat blijkt uit onze vragenstellerij: waarom doet God niets aan alle ellende in de wereld? Maar we vergeten dat we in het paradijs tegen God gezondigd hebben en dat het daar een gevolg van is. Ziektes zijn ook het gevolg van de zonde, omdat we God in Adam de rug hebben toegekeerd. Ik begrijp die vragen heel goed. Ik heb een periode in mijn leven gehad dat God mij liet zien dat mijn natuur verdorven was en daarom mijn gedachtenwereld van God af raakte. We zetten God liever in de beklaagdenbank, want we willen Hem iets voor de voeten werpen. Maar die vlieger gaat niet op. We zijn geschapen naar Zijn beeld en om Hem te verheerlijken. Dat hebben we uitgerekend niet gedaan en daarom zitten we met de narigheid om onze nek. Daarom begint de boodschap van het evangelie altijd met: bekeert u! De pinksterpreek van Petrus eindigt hij met: 'Deze Jezus die gij gekruisigd hebt', dat is ieder mens."

Ik zie op uw website een duidelijke waarschuwing voor de Vrijmetselarij, een samenzwering tegen het geloof in de God van de Bijbel. Waarom legt u dat accent?

,,De Vrijmetselarij heeft te maken met alle terreinen van het leven en is geïnfiltreerd in kerken, in evangelische vrije groepen en in de politiek. Je komt niet op een hoge positie in ons land als je geen lid bent van de Vrijmetselarij. Meestal horen regeringsleiders hier ook bij. Deze organisatie staat drie dingen voor ogen: het toewerken naar één wereld (new world order), één wereldgodsdienst en één wereldeconomie. Dat zal gebeuren als de loper voor de anti-Christ wordt uitgerold. De Illuminaten zijn daarmee bezig, dat is de Hoogvrijmetselarij. Het is een paraplu van diverse organisaties, zoals de Bilderbergers en de Club van Rome. Wat ik het meest gevaarlijk vind, is de invloed hiervan in de kerken. Ze ontkennen dat ze iets met religie te maken hebben, maar in de hogere loges wordt lucifer aanbeden. Het is een hele afgodendienst."

Ziet u daar nu al de gevolgen van?

,,Ik las over de tendens dat Rome en Reformatie dichter bij elkaar komen, omdat tegenwoordig ook de Bijbel door rooms-katholieken wordt gelezen. Maar je moet mij de eerste katholiek eens aanwijzen die thuis is in de Bijbel. Het pausdom is aanmatigend, want de paus beweert dat hij stedenhouder is van Christus. Dat is zelfs blasfemie. Want met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort en Hij is de Trooster, waar Christus over sprak. Gods Geest woont in alle ware kinderen van God. Die wens (Rome en Reformatie bij elkaar) is dus de vader van de vrijmetselaarsgedachte. De laatste pausen hebben ook boeken over Jezus geschreven. Daar past dit spreekwoord bij: 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen'. Want de paus heeft maar één doel voor ogen en dat is alles wat christelijk heet onder zijn hoede krijgen. Hij wil zelfs het hoofd van alle godsdiensten worden, want het zijn volgens hem allemaal paden naar één en dezelfde God. Dat is een flagrante leugen, want de Heere Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'. Dat is het exclusieve van het christelijke geloof."

Veel kerken zoeken elkaar meer op dan ooit en de oecumene lijkt aan terrein te winnen. Liefde lijkt het sleutelwoord.

,,Dan gaat men vooral uit van het goede van de mens, maar dat bestaat niet. Want we zijn allemaal zondaren en rebellen in ons gedrag. Dat gebeurt al in het klein. Zoeken we de vrede? Kijk maar naar de huwelijken, waarvan veertig procent in een echtscheiding eindigt. Dat is al een oorlog in het klein. Oorlogen zullen er altijd zijn. In Jesaja staat al dat het nooit zal lukken als je vrede buiten God om zoekt. In het Nieuwe Testament staat dat de ware gelovigen deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dat gaat buiten het instituut kerk om, al zeg ik daarmee niet dat instituten overbodig zijn, want dat zou een zeer spiritualistische opvatting zijn. Maar die eenheid van echte christenen is er. De eenheid die men echter van bovenaf op wil leggen, is een valse eenheid. Want daar is het niet om Christus te doen, maar om iets te zijn in de wereld. Daar moeten we voor op onze hoede zijn, want alle valse profeten maken zich daar sterk voor. De paus met zijn Vaticaan en de grote wereldorde zijn strijdig met het Woord van Christus, want 'alles wat hoog is voor mensen, is een gruwel voor God'. De kerk moet een eenvoudige vergadering van gelovigen zijn."

Terwijl veel mensen de vlag uit hangen en blij zijn dat er eindelijk wat eenheid ontstaat.

,,Dat is een eenheid van organisatie. Maar kijk eens welke mensen daar zitten? Wat plastisch gezegd: daar zit Rijp en Rot bij elkaar. Daar zijn mensen die de opstanding van Christus loochenen, terwijl anderen de Heere oprecht vrezen, dat is een heel groot verschil. Die organisatorische eenheid is meer iets wat mensen graag willen zien dan dat God in de Bijbel aan ons doorgeeft. Daarom is het jammer dat velen Zijn Woord niet als dagelijks brood bestuderen."

Als men de Bijbel leest, komt het goed?

,,Ja, maar er wordt vervreemding in de hand gewerkt met allerlei moderne bijbelvertalingen. We hebben nu een jongens-en-meisjes-bijbel en een vrouwenbijbel gekregen en zoveel andere vertalingen als Groot Nieuws en Het Boek. Het is zeker belangrijk dat we de Bijbel goed begrijpen, maar daar heb je leraren voor. Als je het evangelie van Johannes in de Statenvertaling leest, is dat zo eenvoudig als wat. Daar zit geen woord Spaans bij."

Is in de moderne vertalingen de inhoud van de Bijbel ook veranderd?

,,Voor een groot deel wel, ja. Soms worden er zelfs teksten weggelaten. Er staat 'Vele eersten zullen de laatsten zijn' en omgekeerd, waarna een zinsnede is weggelaten: 'Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren'. In de nieuwe bijbelvertaling zijn bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes teksten over de drieëenheid weggelaten (1 Johannes 5 vers 7), een belangrijk dogma van de kerk. Maar dan erken je de Bijbel dus niet als wezenlijk door God geïnspireerd Woord. Ik ben zeer afkerig van die moderne vertalingen, om het over die Bijbel in de gewone taal maar helemaal niet te hebben. Die verdraait het ronduit. Van Gods gerechtigheid in Jesaja maken ze: 'wie goed doet, goed ontmoet'. Dat is heel iets anders. Er wordt gemorreld aan Gods Woord. Ongeremd wordt de scherpte weggenomen."

De tendens om minder te polariseren en in liefde meer te zoeken naar eenheid, vindt u geen goed streven?

,,God is liefde en wie Hem mag lief krijgen uit genade, zal vanzelf ook zijn naaste gaan liefhebben. Maar die persoon zal nooit iets van de waarheid af kunnen doen. Johannes wordt apostel der liefde genoemd, maar schrijft in zijn brieven nergens anders over dan over de waarheid en daarin wandelen. Veel mensen zien Jezus als groot profeet of mooi voorbeeld, maar hij lag voortdurend in de clinch met mensen die hij hypocriet en adderengebroed noemde. Als de Heere iedereen naar de mond had gepraat, was Hij niet aan het kruis geëindigd. Jezus zei: 'De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar werken getuig dat ze boos zijn'. De waarheid van Gods Woord zegt: je deugt niet. Daarom: bekeer je. God heeft wel het goede met ons voor, maar niet anders dan via de weg van bekering. Om van een leugenaar een waarheidslievende te worden. Jezus zegt ook dat Hij gekomen is om het zwaard te brengen. Met Kerstmis zingen we 'Vrede op aarde'. Maar wat stellen mensen zich daarbij voor? Daar gaat iets aan vooraf: 'Ere zij God'. De vrede van God door het bloed dat aan het kruis vloeide. Wie niet begint bij de eer van God, zal altijd blijven zitten in een wereld met oorlog."

Ziet u het eind der tijden dichterbij komen?

,,Zeker. Waar ik me heel veel zorgen om maak, is wat er op geestelijk gebied momenteel plaatsvindt, met valse profeten aan de linker en rechter zijde van het christelijke erf. Met een beweging als De Laatste Reformatie, met genezingen. Het zou prachtig zijn als dat zo functioneert, want veel zieken willen beter worden. Maar dat gebeurt niet. Mensen komen daar in een hele valse sfeer terecht, waar verwachtingen worden gewekt die niet waar gemaakt kunnen worden, als het gaat om genezing en bevrijdingsbediening van demonen."

Ziet u ook gevaren binnen sommige evangelische kerken?

,,Ja, de kans bestaat dat het daar niet zozeer aankomt op de leer of een dogma, maar men komt in een zweverigheid terecht. Het draait er al gauw om lekkere muziek en feelgood-prediking. Dat is levensgevaarlijk, want dan is men niet meer geworteld in het Woord van God, zoals dat bij de Reformatie wel het geval is. Hoewel ik baptist ben, hang ik zeer aan de Drie Formulieren van Enigheid, met de Heidelbergse Catechismus, een samenvatting van wat de Schrift leert. Die zou men door en door moeten kennen. De profeet Jeremia zei het al: 'Vraagt naar de oude paden waar de goede weg zij en wandelt daarin'. De leer van de Reformatie is helder en duidelijk. In veel evangelische groepen draait het vooral om leuke dingen voor de mensen, die ingevuld worden met geestelijke gaven. Ik heb zelf in het verleden veel in charismatische bewegingen gedwaald, waar onzorgvuldig met tongentaal en handoplegging werd omgegaan. In Handelingen 8 lees je over Simon de tovenaar. Hij wil met geld de macht van de Heilige Geest kopen, want hij was bekend met magnetisme en handen opleggen. Sektarische leiders kunnen zo hun leden in het gareel houden. We hebben allemaal zo'n klein tovenaartje in ons hart, die meent dat hij wat is en iets wil zijn, maar die nog leren moet dat we niets zijn. Opdat we uit Zijn kracht gaan leven. De Heere moet ons klein houden. Als we tot bekering komen, willen we dat iedereen vertellen en willen we graag wat groots worden in Zijn koninkrijk. Maar de Heere gaat ons afbreken, zodat we steeds minder op onze eigen kracht vertrouwen. Dan geeft Hij het zijn beminden in de slaap, in volkomen afhankelijkheid van Hem."