• wethouder Hans van Daalen

    Stefan de Vogel

Barneveld haalt opgelucht adem over zorgwetten

BARNEVELD De gemeente Barneveld is erin geslaagd om ,,zonder grote en ingrijpende problemen'' begin dit jaar te starten met de uitvoering van drie nieuwe wetten op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Wel is er - als gevolg van externe factoren - nog veel onzekerheid over de financiële stand van zaken.

Hans-Lukas Zuurman

Tot die conclusie komt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in een memo die vandaag aan de gemeenteraad is verstuurd. Hierin maakt het college een tussenbalans op over de wetten die het rijk heeft overgeheveld naar de gemeente. Dit vanuit de gedachte dat de gemeente de bestuurslaag is die dit soort zaken het beste dichtbij burgers kan organiseren. En dat gaat goed, tot op heden, zo blijkt uit de memo: ,,Ons hebben gelukkig geen signalen bereikt dat mensen in grote problemen zijn gekomen.'' Dat bevestigt ook wethouder Hans van Daalen in een toelichting: ,,Wij hebben niet het idee dat er mensen tussen wal en schip vallen. En anders horen we dat ongetwijfeld van onze partners als de Adviesraad Sociaal Domein of ouderenbonden. De contacten daarmee zijn goed. Ook met aanbieders van hulp hebben we tussentijdse voortgangsgesprekken en we merken dat het ook daarin goed gaat, in vergelijking met andere gemeenten.''

In de gemeente Barneveld hebben grofweg zo'n 4.500 inwoners te maken met de regelgeving die nu op het bordje van de gemeente is komen te liggen. ,,Elke situatie is heel specifiek. We proberen daarom altijd te kijken of er maatwerk mogelijk is met een echte oplossing die verder gaat dan je misschien eerst zou denken.''

Lastiger wordt het als het gaat om de inschatting van de kosten. Voor sommige onderdelen zijn aanvullende regelingen beschikbaar. Zo gaat Barneveld bij het rijk extra geld aanvragen om de verwachte toestroom van veertig extra bijstandsgerechtigden voor dit jaar op te kunnen vangen. Op dit gebied komt Barneveld vier ton te kort. Onduidelijk is verder hoe het zit met de gevolgen van de verplichting om extra vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten. ,,Hierover volgt een notitie.'' Als het gaat over kosten voor vergoeding van huishoudelijke hulp signaleert het college momenteel een vertraging in de declaraties die ontvangen en uitbetaald moeten worden. ,,Het ziet er naar uit dat we dit jaar ruim vier ton overhouden.''

Bij de jeugdhulpverlening is de onzekerheid het grootst wat betreft financiën. Het college verwacht een incidenteel nadeel van 1.500.000 euro, maar dat is zeker geen hard gegeven, zegt Van Daalen. ,,Juist hier zie je dat er veel onzeker is over hoe zaken mogelijk nog verrekend kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om discussies of een jongere soms niet onder de wet langdurige zorg moet vallen in plaats van de jeugdwet. In het laatste geval betalen wij de kosten, maar in het eerste geval is het rijk aan zet. Juist bij langdurige, intensieve 24-uurszorg lopen die kosten nogal op.''

Een ander voorbeeld waar de eindafrekening nog niet goed in beeld is, is de jeugdhulpverlening in De Glind, waar relatief veel voogdij-instellingen zitten. Nader bekeken moet worden of de kosten van de hulp van kinderen die daar verblijven, maar niet officieel wonen in de gemeente Barneveld, verhaald kunnen worden op gemeenten waar de ouders wonen.

Samengevat: voor de cijfers en toelichtingen die in de memo zijn gemeld, geldt dat ze met de nodige slagen om de arm zijn, benadrukt de wethouder. In het najaar verwacht hij dat er meer duidelijk is. ,,Daar gaan we komende tijd maximaal op inzetten.''