• Een geothermische energiecentrale op IJsland

    Wikipedia

Barneveld staat open voor geothermie

BARNEVELD De gemeente Barneveld staat open voor een geothermische centrale binnen haar gemeentegrenzen. Een marktpartij met een goed plan is volgens wethouder Didi Dorrestijn (CDA) 'van harte welkom'.

Jannes Bijlsma

Ze zei dit woensdagavond in een commissievergadering bij de behandeling van de Regionale Energievisie van de Regio FoodValley, waar de gemeente Barneveld onderdeel van is. In de visie worden drie toekomstscenario's geschetst van ingrijpende ruimtelijke maatregelen die nodig zijn om op termijn energieneutraal te worden. In het eerste scenario zouden 76 windmolens en 646 zonnevelden nodig zijn in de regio, in het tweede 45 windmolens en 839 zonnevelden en in het derde 53 windmolens en 646 zonnevelden. FoodValley focust zich in de visie te veel op het plaatsen van windmolens, betoogde Lokaal Belang-raadslid Gonda Lenters. Haar partij ziet niets in deze turbines. ,,Die worden zo hoog als de Eiffeltoren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat windmolens slecht zijn voor de gezondheid.”

AARDWARMTE Lenters vond het onbegrijpelijk dat de gemeente Barneveld en de Regio FoodValley niet willen inzetten op een geothermiecentrale, zo zei ze. Bij deze techniek wordt op kilometers diepte aardwarmte gewonnen die kan worden gebruikt voor de verwarming van woningen of kassen en voor elektriciteitsopwekking. ,,Hierover staat niets in de Regionale Energievisie. In Almere, Soest, Amersfoort, Groningen, Parijs, München, overal zijn ze er mee bezig. Waarom kan dit in Barneveld niet? Eén centrale kan 750 terajoule opwekken. Doe eens gek en zet er vier neer; dan heb je 3000 terajoule in de Vallei en je bent klaar.”

PENSIOENFONDSEN Wethouder Dorrestijn ontkende dat FoodValley en de gemeente Barneveld zich te veel op windmolens focussen. ,,In de visie zijn verschillende scenario’s opgenomen en daarin wordt ook gesproken over mestvergisters en zonneparken.” Over de geothermie zei ze: ,,We hebben afgesproken dat ideeën voor dergelijke initiatieven vanuit de markt zelf moeten komen en dat we daar zelf niet in investeren. Er zijn wel bedrijven geweest die zich hebben gemeld voor zonnevelden, biomassacentrales en windenergieprojecten. Investeerders in geothermie hebben zich nog niet bij ons gemeld, maar ze zijn welkom.” Volgens Lenters zijn pensioenfondsen van harte bereid te investeren in geothermie.

CAMPAGNE Dorrestijns positieve grondhouding ten aanzien van een geothermiecentrale is opvallend, in het licht van de afgelopen verkiezingscampagne. Lokaal Belang presenteerde zich hierin als de enige partij die zich pertinent verzet tegen alle vormen van windmolens in de gemeente Barneveld en zette zwaar in op de bouw van een geothermiecentrale om de energiedoelen toch te halen.

NIET VERENIGBAAR Dit leidde tot veel kritiek van haar politieke rivalen, waaronder de huidige coalitiepartijen ChristenUnie (lijsttrekker Scheijgrond: ‘In Duitsland zorgt geothermie voor scheuren in woningen’) en VVD (Van den Hengel: ‘Het drinkwater gaat ervan naar de knoppen’) en de mogelijke nieuwe coalitiepartij Pro’98 (Korevaar: ‘Zo’n centrale heeft ongelóóflijk veel stroom nodig’). Windmolens zijn in hun ogen onmisbaar voor de energietransitie. De meningsverschillen op dit punt tussen Lokaal Belang aan de ene en de overige partijen aan de andere kant bleken na de verkiezingen tijdens de coalitievorming zelfs ‘niet verenigbaar’, zo concludeerde verkenner Henk Lambooij. Mede hierdoor viel Lokaal Belang - als enige winnaar van de verkiezingen - buiten de boot voor een plek in het nieuw te vormen college.