• Foto: Ted Walker

Barneveldse horeca mag langer open (update)

BARNEVELD De Barneveldse horecagelegenheden mogen bij wijze van proef langer open blijven. De sluitingstijd gaat op vrijdag- en zaterdagavond van 02.00 naar 03.00 uur, zo heeft de gemeenteraad woensdagavond bepaald.

Hans-Lukas Zuurman

Het voorstel voor de verruiming komt uit de koker van oppositiepartijen Pro'98 en Burger Initiatief en kon ook rekenen op steun van twee van de vier coalitiepartijen: VVD en CDA.

Volgens de indieners is ruimere sluitingstijd vooral gewenst zodat jongeren in hun eigen dorp kunnen uitgaan en niet naar omliggende gemeenten hoeven uitwijken. Dit vanwege de verkeersveiligheid. Bovendien is er in eigen dorp meer sprake van sociale controle om overlast te beperken, zo betoogde Burger Initiatief-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg. ,,Mensen kennen elkaar en je wilt natuurlijk niet maandag het gesprek van de dag zijn.'' Fractievoorzitter Heimen Schuring (ChristenUnie) haakte er kritisch op in: ,,Dat lijkt me wat idealistisch gedacht. Als je straaldronken bent, bekommer je je niet wat anderen vinden als ze je erop aanspreken.'' Van den Wildenberg diende hem van repliek: ,,Ik had het over de maandag.'' Ruimere openingstijden leiden volgens Burger Initiatief en Pro'98 bovendien tot een meer gefaseerde uitstroom van bezoekers ,,en dus een geringere kans op escalatie en overlast'', zo staat het in de aangenomen motie omschreven. Daarnaast zou er met een ruimere tijd sprake zijn van eerlijker concurrentie met horeca in de buurgemeenten.

ALCOHOLTOERISME De VVD kon zich wel in het voorstel vinden. Door 'alcoholtoerisme' tegen te gaan wordt de verkeersveiligheid verbeterd, benadrukte raadslid Mijntje Pluimers. En het CDA onderstreepte dat, bij monde van raadslid Daan de Vries. ,,Het verschil in openingstijden met omliggende gemeenten is te groot. In Ede en Nijkerk kan men langer blijven en is met een sprong in de auto of op de fiets een bezoek zo gebracht.''

Daarnaast pleitte het CDA tussentijdse evaluaties. Dat nog niet alles duidelijk is, bijvoorbeeld of gefaseerde uitstroom echt haalbaar is, is juist reden om een proef te doen, vindt De Vries.

GEEN GOED IDEE De andere coalitiepartijen, SGP en ChristenUnie vinden verruiming van de sluitingstijd echter helemaal geen goed idee. Volgens de ChristenUnie ontbreekt op diverse vlakken de onderbouwing. ,,Voor welk probleem is dit een oplossing?'', vroeg fractievoorzitter Schuring zich af. Volgens hem worden er ,,geen valide argumenten'' genoemd. ,,Jongeren stappen in groepen en dan is de sociale controle net zo goed als wanneer er in Ede wordt gestapt.'' Ook meent hij dat langere openingstijden juist leiden tot meer overlast. ,,Het blijft langer rumoerig op straat.'' Tevens mist hij de onderbouwing voor de verkeersveiligheid die zou verbeteren. ,,Is er nu sprake van verhoogde verkeersonveiligheid? Ik zie geen onderbouwing hiervoor.''

LAWAAIMAKERS Volgens Schuring is de gewenste verruiming ,,een doel op zich, dat mag, maar wees daar dan ook eerlijk in.'' De SGP was het roerend eens met Schuring. SGP-raadslid Anton Heemskerk begon zijn betoog als ware hij een onderwijzer die een spannend verhaal vertelde over overlast van luid schreeuwende horecabezoekers. Dit alles gebeurde op het horecaplein aan de Schoutenstraat, waar de lawaaimakers kapot geslagen glas achterlieten op straat. ,,Er zijn nog heftiger verhalen'', hield hij de raad voor. Hij sprak de vrees uit dat de zondagsrust meer en meer in het geding komt. Ook hij sprak van 'vele aannames, maar geen onderbouwing ervoor' in het voorstel. ,,Dit wordt er even doorheen gerommeld.''

Volgens Heemskerk moet de raad zichzelf en omwonenden serieus nemen, zorgen onder ogen zien en erkennen dat bepaalde regels niet functioneren. ,,Laten we maar een proef doen zonder verruiming.'' Middels de aanname van drie moties van SGP, ChristenUnie en CDA werd de proef van aanvullende voorwaarden voorzien (zie elders op pagina 7).

COALITIEAKKOORD Het groene licht voor de proef is opmerkelijk, omdat de coalitie daarmee verdeeld heeft gestemd over wat de vier partijen vorig jaar overeenkwamen in het coalitieakkoord: 'Wij handhaven, in principe, de huidige sluitingstijden van de horeca'. Toen Heemskerk daar openlijk de vinger bij legde richting het CDA, verklaarde raadslid Daan de Vries dat zijn partij vindt dat aanpassing toch bespreekbaar moet zijn, aangezien ,,andere gemeenten bewegingen maken'' op het gebied van ruimere openingstijden.

De proef met verlengde openingstijden tot 03.00 uur gaat een jaar duren en wordt tussentijds geëvalueerd. De start is voorzien voor de zomer dit jaar.

***

Moties stellen voorwaarden aan proef

BARNEVELD SGP, ChristenUnie en CDA dienden woensdag in totaal drie moties in om, nu de proef met verlengde openingstijden voor de horeca er komt, van aanvullende voorwaarden te voorzien.

Hans-Lukas Zuurman

Zo diende de ChristenUnie een motie in om de instaptijd te bepalen op 01.30 uur. Dit betekent dat wie in de kroeg is en na dit tijdstip even naar buiten gaat om bij wijze van spreken een sigaretje te roken, er vervolgens niet meer in komt. De gedachte hierachter is dat op deze manier een gefaseerde uitstroom van bezoekers plaatsheeft en dit overlast voor omwonenden kan verminderen.

INSTAPTIJDDe instaptijd bestaat nu al om 01.00 uur, maar wordt tot op heden niet echt gehandhaafd, zo bleek. In de motie van ChristenUnie is dat wel het geval. De partij pleit er bijvoorbeeld voor om een nacht-boa gelijktijdig met de start van de proef te introduceren, iets wat verantwoordelijk portefeuillehouder burgemeester Asje van Dijk ook openlijk toejuichte. De motie kon op brede steun rekenen van de coalitie. Burger Initiatief en Pro'98 stemden tegen, omdat ze niet alles van tevoren vast willen leggen in de proef. Van Dijk liet zich niet verleiden lopende het politieke proces vanuit zijn rol als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid een uitspraak te doen over wat volgens hem de beste instaptijd zou moeten zijn. Diverse malen probeerden SGP en ChristenUnie hem uit de tent te lokken. ,,U zoekt daarmee objectiviteit buiten de raad, u krijgt geen advies, het is een politiek oordeel wat u moet vellen'', aldus Van Dijk. Dat er uiteindelijk 01.30 uur uit de bus rolde, kwam door een opmerking van VVD-raadslid Mijntje Pluimers die van horecaondernemers gehoord had dat dat een tijd was die gewenst zou zijn. De ChristenUnie had aanvankelijk 01.00 uur in de motie staan, maar wijzigde dat op het laatste moment naar 01.30 uur. Volgens Pluimers is dat tijdstip ,,een gulden middenweg''. Judith van den Wildenberg, fractievoorzitter van Burger Initiatief benadrukte dat wat haar betreft horecaondernemers ook zelf mogen besluiten een vroegere instaptijd te hanteren.

HORECACONVENANT Verder dienden SGP en ChristenUnie samen een motie in om met alle betrokkenen - inclusief omwonenden regels af te spreken in een zogeheten horecaconvenant. De oude overeenkomst uit 2001 moet daarmee herzien worden. Duidelijk moet worden hoe afspraken over instap- en sluitingstijd worden gehandhaafd en hoe uitbaters zelf ook meer toezicht gaan houden. De motie werd aangenomen. Alleen VVD, Burger Initiatief en Pro'98 stemden tegen. Volgens Pro'98-raadslid Frank van der Lubbe moet niet alles ,,vooraf in beton gegoten'' zijn. Het raadslid benadrukte niet doof te zijn voor de klachten van omwonenden. ,,Dat willen wij zeker niet bagatelliseren, maar in Barneveld wordt over het algemeen weinig overlast ervaren. En waar die is, moeten we stappen ondernemen.'' Ook VVD is voorstander van aandacht voor overlast en vóór een horecaconvenant, maar wil niet dat de opstelling ervan mogelijk vertragend werkt voor de uitvoering van de proef.

EVALUATIE Een derde motie kwam van ChristenUnie en CDA. Deze ging over de wijze waarop de evaluatie van de proef moet plaatsvinden. Er komt tussentijds tweemaal een evaluatie volgens nog nader te bepalen richtlijnen. Die moeten duidelijk zijn voordat de proef begint. Op die manier moet duidelijk worden of de verkeersveiligheid daadwerkelijk verbeterd wordt, er sociale controle plaatsheeft onder horecabezoekers en hoe het zit met overlast en eerlijke concurrentie met omliggende gemeenten. De motie werd met uitzondering van Burger Initiatief en Pro'98 aangenomen. Ook de VVD stemde tegen wegens dezelfde beweegredenen als bij de motie voor het horecaconvenant.