• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Drieslag krijgt toch school in Veller

BARNEVELD De Barneveldse wijk Veller krijgt twee reguliere basisscholen in plaats van één, zoals in 2015 nog het uitgangspunt was. Naast de al geplande school van PCO Gelderse Vallei moet er ook een school komen van hervormde scholenstichting De Drieslag. De bouw van school twee moet niet ten koste gaan van de bouwsnelheid van school één. Met dat uitgangspunt gaat wethouder Didi Dorrestijn aan de slag.

Wouter van Dijk

De drie christelijke coalitiepartijen benadrukten - vanwege de verwachte leerlingengroei - het belang voor een tweede school woensdagavond tijdens de raadsvergadering nog eens met een motie, ook nadat Dorrestijn aangaf al in gesprek te zijn met de schoolbesturen. ,,Het komend halfjaar gaan we onderzoeken wat er precies nodig is in de wijk en in gesprek met alle betrokkenen'', aldus de wethouder. Dat plan was er volgens haar al, vóórdat De Drieslag eind juni in de raadscommissie Samenleving pleitte voor een Vellerschool.

Desalniettemin onderstreepten ChristenUnie, SGP en CDA dat uitgangspunt graag met een motie, mede ondersteund door de SGV. Volgens de fracties moeten er gelijke kansen zijn voor beide stichtingen. In het debat koersten CU en SGP aanvankelijk aan op gelijktrekken van de procedures voor beide scholen door school één te vertragen en school twee te versnellen. Dat vonden andere fracties en de wethouder een brug te ver, waarna de twee partijen met een aangepaste motie eieren voor hun geld kozen.

De plek Vellerselaan/Bankivalaan in Veller is van begin af aan al vrijgehouden voor scholenbouw. Eerder dit jaar werd duidelijk dat PCO hier een nieuwe volwaardige school kan gaan bouwen, de start van nieuwbouw daarvan staat gepland voor januari 2018. Of beide Vellerscholen op dit stuk grond komen, is echter nog de vraag. Het kan wel, want bij de bouw van de PCO-school wordt rekening gehouden met eventuele aanbouw.

Wethouder Dorrestijn gaf in het debat wel aan zich in de aankomende gesprekken niet te willen beperken tot deze locatie. In het masterplan onderwijshuisvesting wordt ook de mogelijkheid genoemd voor een dislocatie in het gebouw van speciale basisschool De Vogelhorst, waar sinds enkele jaren PCO-school De Branding al gestart is met een dislocatie met inmiddels drie klassen.

Heimen Schuring (ChristenUnie) sorteerde in het debat desalniettemin voor op een situatie waarin op het beschikbare kavel twee scholen en een wijkgebouw verrijzen, als ,,het hart van Veller.'' Een dislocatie in De Vogelhorst trok hij in twijfel. Gaandeweg in het debat ontstond het idee van ChristenUnie en SGP om de ,,rijdende trein'' voor PCO even op een rangeerspoor te zetten en het proces voor De Drieslag te versnellen, zodat beide scholen tegelijk ontwikkeld zouden kunnen worden. Door de processen gelijk te trekken zouden de kansen voor beide scholen volgens Schuring gelijkgetrokken worden. Guus Knapen (SGP): ,,Synchronisatie van beide plannen zou ook een kostenbesparend effect kunnen hebben op de aanbesteding.''

Daar wilde de wethouder niet aan. ,,De ene school is immers al met een architect bezig, terwijl de andere school nog moet beginnen'', aldus Dorrestijn, die zich ook afvroeg of dit uitstel juridisch wel zou kunnen. Ook andere fracties vonden het geen goed plan. ,,Ik vraag me eerlijk gezegd af waarom we de bouw van een school in Veller zouden moeten afremmen'', zei Arjen Korevaar (Pro'98). ,,Er is nu een mogelijkheid om twee scholen te bouwen, al zal de ene er iets eerder staan dan de andere.'' Ook Arjan Westerneng (CDA) toonde zich op dit punt kritisch. ,,Ik begin me inmiddels af te vragen in wiens belang Schuring nu praat. In het belang van de wijk Veller of in het belang van een bepaalde religieuze stroming? Wat ons betreft is Veller erbij gebaat dat er zo snel mogelijk een school staat.'' Schuring probeerde zich daarop te verdedigen door aan te geven dat het wat hem betreft gaat om keuzevrijheid voor ouders, maar trok zich na schorsing terug op dit punt. ,,We erkennen dat er al een traject loopt voor de PCO-school en we kunnen van de wethouder niet verlangen dat we voor die trein nu aan de noodrem trekken'', bond hij in. Hij liet de motie in stand, al betitelden met name VVD en Pro'98 die als overbodig, gezien de toezeggingen van de wethouder om sowieso al aan de slag te gaan met de wens van De Drieslag.

De Drieslag hield eind juni een pleidooi om alsnog een school in Veller te bouwen, nadat in eerdere overleggen was afgesproken dat er alleen een PCO-school zou komen. In overleggen met de schoolbesturen in het voorjaar van 2015 was afgesproken dat men in Veller liever één volwaardige school dan twee dslocaties wilde. Nu blijkt echter dat er in de nieuwbouwwijk toch voldoende ruimte zou zijn voor een nieuwe hervormde school. De hervormde Amaliaschool in de naastgelegen wijk De Burgt groeit inmiddels uit haar jasje, er zitten nu al 92 kinderen uit Veller op deze school. Daarnaast baseert de schoolstichting zich in de prognoses op cijfers van het aantal Vellerse dopelingen binnen de kerken waarvan mensen geneigd zijn te kiezen voor een school van De Drieslag. Dorrestijn: ,,Ik heb zeker oog voor het feit dat de cijfers over de verwachte leerlingenaantallen nu hoger liggen dan eerder was verwacht. Met die actuele ontwikkeling gaan we serieus aan de slag.''