• Roos Koole

Meer verwarde personen

BARNEVELD Steeds vaker krijgt Bemoeizorg Barneveld meldingen binnen over verwarde personen. Maatschappelijk werkers gaan inmiddels per jaar af op zo'n 130 meldingen van zorgwekkende signalen over mensen met verward gedrag. Bijna evenveel meldingen - gemiddeld 120 per jaar - komen daarnaast jaarlijks binnen bij de politie. Hulpverleners en gemeente werken nu aan een lokaal plan van aanpak.

Wouter van Dijk

Dat het aantal verwarde personen landelijk is toegenomen, is bekend. In september vorig jaar meldde politie Veluwe Vallei Noord (Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel) in deze regio een stijging. Mensen met bijvoorbeeld psychische problemen zorgen in toenemende mate voor overlast of conflicten, waarbij de politie vaker te pas moet komen. Voor de politie is dat een probleem, omdat er niet altijd voldoende capaciteit is. Ook buurtbemiddeling in Barneveld gaf destijds aan vaker problemen tegen te komen met verwarde personen.

COMPLEXER Het aantal meldingen bij de politie blijft nu enigszins constant, maar bij Bemoeizorg Barneveld is nog steeds sprake van een stijging van het aantal meldingen. Daar komt bij dat de situaties waarbij personen een gevaar opleveren voor zichzelf of hun omgeving volgens bemoeizorg complexer worden. Het gaat niet alleen mensen met een psychische stoornis. Mensen kunnen ook 'verward' raken door bijvoorbeeld alcohol- of drugsgebruik, een verstandelijke beperking of dementie.

Terwijl het aantal meldingen groeit, blijkt een lokale aanpak niet altijd goed te werken, meldt de gemeente Barneveld. ,,Uit de informatie van maatschappelijk werkers blijkt dat er in de gemeente jaarlijks twee tot tien acute situaties met verwarde personen zijn waarbij het samenspel tussen maatschappelijk werk, politie en de crisisdienst van de GGZ niet altijd even optimaal is of waar nog geen sprake is van heldere samenwerkingsafspraken'', aldus het college van b. en w.

CONVENANT Om hier beter grip op te krijgen, wil de gemeente Barneveld de komende tijd met alle betrokken partijen aan de slag. Vóór 1 oktober moet er een 'sluitend' convenant liggen, een boekwerk waarin maatschappelijk werk, politie, gemeente en GGZ afspraken maken over een lokale aanpak. In dat plan moet duidelijk worden bij welke partij mensen advies kunnen inwinnen, welke partij begeleiding of behandeling van verwarde personen op zich neemt en hoe nazorg is geregeld. De aanpak moet ook preventief werken door sneller signalen van verwaarlozing of verwarring op te pikken.