• Sander Koning

'Mestvergister Voorthuizen volgend jaar bouwen'

VOORTHUIZEN - De geplande mestvergister aan de Lankerenseweg in Voorthuizen moet volgend jaar gebouwd gaan worden. Deze vergister kan jaarlijks maximaal 36.000 ton varkensmest verwerken. Daarmee voldoen boeren in de omgeving aan hun verwerkingsverplichting en levert het project direct ook duurzame energie op.Door Wouter van DijkHet plan voor de vergister op deze plek ligt er al jaren. Twee jaar geleden stelde de Barneveldse gemeenteraad het bestemmingsplan vast, maar de bouw laat tot nu toe op zich wachten. ,,Simpelweg omdat we tot nu toe de financiering voor dit grote project nog niet op orde hebben kunnen krijgen", aldus varkenshouder Peter Druijff, één van de initiatiefnemers voor de zogeheten Veluwse Energie Bron (VEB). Ook de nog aan te vragen omgevingsvergunning, waarin zaken als milieubelasting en geur geregeld worden, moet nog ingediend worden. ,,Dat kan pas als we het hele plan rond hebben. In de tussentijd houden we de technische ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet in de gaten."NoodzaakMet name omdat landelijke regelgeving op het gebied van verplichte mestverwerking in de landbouw aangescherpt wordt, is de noodzaak om de vergunde vergister snel te bouwen steeds groter, zegt Druijff. ,,Was die verplichting eerst 15 procent, inmiddels gaat deze naar de 50 procent toe. Dat is de grootste drijfveer voor deze mestvergister. Dat het daarnaast duurzame energie oplevert is winst." Een deel van die energie is nodig voor de vergister zelf, daarnaast zou de installatie jaarlijks stroom kunnen leveren voor zo'n 2000 huishoudens, zo was twee jaar geleden nog de verwachting.Voorwaarde die de raad twee jaar stelde aan het initiatief is dat de aan te voeren mest voor de vergister uit de directe buurt moet komen. ,,Dat is ook nog steeds het uitgangspunt", aldus Druijff.Plannen voor een mestvergister aan de Lankerenseweg liggen er al sinds 2009. Eind 2010 schoot de gemeenteraad een plan voor een grote installatie af, omdat het in de ogen van de raad op een bedrijventerrein thuishoorde. Dat oude plan voorzag in een biovergister. Naast de 36.000 ton mest zou daarin een even grote hoeveelheid bijproducten zoals maïs verwerkt worden. Ook de buurt reageerde in eerste instantie afwijzend op het initiatief. In dat jaar stelde de raad naar aanleiding van de discussie over de locatie van de mestvergister ruimtelijk beleid voor mestvergisters in het algemeen vast. Twee jaar later ging de raad akkoord met een kleinere vergister aan de Lankerenseweg, die jaarlijks maximaal 36.000 ton mest per jaar kan verwerken. EvaluatieIn een memo aan de Barneveldse gemeenteraad stelt het college van burgemeester en wethouders in een evaluatie van het beleid uit 2014 vast dat, hoewel het beleid prima is en het ,,een goed handvat heeft geboden om initiatieven ruimtelijk te beoordelen", er nog geen mestvergisters gebouwd zijn in de gemeente Barneveld. Naast het plan aan de Lankerenseweg is eerder sprake geweest van een mestvergister aan de Peutweg in Barneveld. Het ging hierbij om een biogasinstallatie die puur op kippenmest zou werken. Dit initiatief is later stopgezet, meldt het college. Andere verzoeken voor mestvergisters in de gemeente Barneveld zijn in de tussentijd niet meer binnengekomen.