• Jan van Uffelen

Presentatie eerste resultaten Barnevelds windmolenonderzoek

BARNEVELD/VOORTHUIZEN Nog deze maand presenteert de gemeente Barneveld de eerste resultaten van het locatieonderzoek voor windmolens op het gehele gemeentelijk grondgebied. Dan zal ook duidelijk worden of recreatieterrein Zeumeren bij Voorthuizen als locatie geschikt is voor de plaatsing van dergelijke turbines.

Jannes Bijlsma

Tijdens de commissievergadering Samenleving van woensdag 22 januari wordt de milieueffectrapportage (mer) voor het eerst besproken in de Barneveldse politiek. Volgens Actiecomité Windmolens Voorthuizen Nee is het moment dat dit document naar buiten komt cruciaal voor de mogelijke ontwikkeling van windturbines op Zeumeren. Vanaf dan zou het 'te laat' zijn en de gemeente Barneveld 'de fuik' in gaan. Want mocht uit het milieuonderzoek blijken dat Zeumeren geschikt is voor een windpark, dan zou er geen succesvol juridisch protest meer tegen mogelijk zijn. Een initiatiefnemer zou dan naar de provincie Gelderland kunnen stappen en die zou het plan niet kunnen weigeren, volgens de groepering.

ENECO WIND Het comité strijdt daarom nu ruim een jaar voor het schrappen van Zeumeren uit het locatieonderzoek. Het gemeentebestuur heeft daar echter niet aan willen voldoen, omdat het hecht aan een gemeentebreed onderzoek. Ondertussen ligt er nog altijd een plan voor een windpark op Zeumeren op tafel, zo meldde deze krant vorige maand. Initiatiefnemer hiervan is de firma Eneco Wind. Grondeigenaar Leisurelands van Zeumeren stelt hiervoor de grond ter beschikking. Het plan werd in 2017 gelanceerd en de gemeente Barneveld stond er aanvankelijk positief tegenover.

HANDTEKENINGEN Na de presentatie stak er al snel een storm van protest op vanuit Voorthuizen tegen het plan. Nadat er duizenden handtekeningen tegen de komst van het windpark waren ingezameld, zette de gemeente het proces 'on hold' en besloot het tot het locatieonderzoek waarvan binnenkort dus de eerste resultaten naar buiten komen.

STRUCTUURVISIE Tijdens de commissievergadering van 22 januari worden nog geen keuzes voorgelegd aan de raad, maar worden alleen de uitkomsten van de mer gepresenteerd. De politici kunnen vragen stellen aan de opsteller van de mer: de firma Pondera Consult. Aan de hand van de mer-resultaten stelt de gemeente Barneveld een zogenoemde 'structuurvisie windenergie' op. Hierin wordt een keuze gemaakt uit de meest kansrijke locaties voor windturbines.