• Wethouder Aart de Kruijf.

    ...

Wethouder De Kruijf: 'Recht op het belasten van de omgeving bestaat niet'

BARNEVELD Wethouder Aart de Kruijf is enthousiast over het zogenoemde Schone Lucht Akkoord dat 46 gemeenten en 10 provincies maandag met de rijksoverheid hebben gesloten. Het akkoord behelst een pakket aan maatregelen dat de lucht in Nederland schoner moet maken.

In de regio Barneveld is de luchtkwaliteit, vergeleken met de meeste andere gemeenten in Nederland, aanzienlijk slechter. Een belangrijke factor hierbij is de uitstoot van fijnstof vanuit de pluimveehouderij, zo geeft De Kruijf aan in een interview dat hij gaf voor een online magazine dat als bijlage dient voor het Schone Lucht Akkoord. Dit komt onder meer doordat legbatterijen verboden zijn en kippen weer kunnen scharrelen en stofbaden nemen, zegt hij. ,,Na de aanpassingen voor dierenwelzijn, moeten pluimveehouders nu weer investeren in het welzijn van mensen. Zuur, maar er bestaat simpelweg geen recht op het belasten van de omgeving. Zo realistisch zijn ondernemers ook."

LUCHTWASSERS In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat de landbouw voor elf procent bijdraagt aan de gezondheidseffecten 'van binnenlandse bronnen'. De partijen streven naar een reductie van de gezondheidsschade van 37 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Hiervoor moet worden toegezien op naleving van de afspraken met de pluimveesector voor de halvering van de fijnstofemissie binnen tien jaar. Mocht dit niet lukken, dan komt het rijk met radicalere maatregelen. Bovendien scherpt het rijk de uitstooteisen voor ammoniak en fijnstof aan, evenals de huisvesting van scharreldieren en dieren die biologisch worden gehouden, komt er onderzoek naar betere resultaten van emissiearme technieken (zoals luchtwassers en emissiearme vloeren) en naar sensoren die de feitelijk emissies meten op de locatie van de veehouderij.

VERGUNNINGEN De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude werken al sinds 2016 aan verbetering van de luchtkwaliteit. Ze kozen voor twee oplossingssporen: nieuwe regels met betrekking tot vergunningen en het sneller toestaan van innovatieve technieken die de uitstoot verlagen. Pluimveehouders met uitbreidingsplannen worden verplicht om ook hun bestaande stallen aan te passen om de fijnstofuitstoot te verminderen. Dit beleid heeft resultaat, aldus De Kruijf. ,,Bij de eerste honderd vergunningverleningen is de emissie van fijnstof van deze bedrijven met 30 procent extra gereduceerd."

TESTPERIODE Hij wijst in het interview ook op de proeven die het Poultry Expertise Center in Barneveld laat doen met innovatieve technieken om de fijnstootuitstoot in bestaande pluimveestallen te beperken en de effecten te meten. Tegelijk gingen de gemeenten met de rijksoverheid in gesprek, ,,Nationale regelgeving beperkte de toepassing namelijk", aldus De Kruijf. ,,In overleg zijn de meetprotocollen vereenvoudigd en is de vereiste testperiode verkort. Dankzij deze pragmatische beleidswijziging komen deze innovaties sneller op de lijst van toegestane technieken."

APK Barneveld heeft tevens bij het Rijk voorgesteld om voor pluimveebedrijven zonder nieuwbouwambities een soort APK-achtig systeem te ontwikkelen. Deze bedrijven zouden zo jaarlijks onderhoud plegen om schoon te kunnen blijven produceren. ,,We hebben het Rijk nodig om hiervoor landelijke regels te maken. Die gaan er ook komen, daar twijfel ik niet aan." In zijn ogen biedt het Schone Lucht akkoord de mogelijkheid om 'initiatieven die regionaal effect sorteren, nationaal te verspreiden'.