'Pak héle verontreiniging Jonkersweg aan'

BARNEVELD Het college van burgemeester en wethouders moet er bij de provincie Gelderland op aandringen om alle verontreinigde grond aan de Jonkersweg af te graven en niet alleen de grond waarop een nieuwbouwproject is gepland. ,,Óf de provincie moet tenminste aantonen dat de verontreiniging niet leidt tot onaanvaardbare risico's voor mens en grondwater.''

Wouter van Dijk

Dat stelt SGP-raadslid Gert Ploeg aan de vooravond van een besluit over het bouwplan. Hij heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college. Op de hoek Jonkersweg/Van Dompselaerstraat , waar in het verleden een zinkwitfabriek stond, worden vijftien woningen gebouwd. Voor de bouw start, moet de locatie gesaneerd worden. Een bodemonderzoek uit 1995 toont aan dat de grond ernstig verontreinigd is met onder meer zink, cadmium en koper. Het plan is nu om de bovenste laag vervuilde grond op het nieuwbouwperceel af te graven en te vervangen voor een schone leeflaag. In totaal moet bijna vierduizend kuub vervuilde grond worden afgevoerd.

Dit saneringsplan is goedgekeurd door de provincie Gelderland, zo meldde wethouder Aart de Kruijf vorige week tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied.

HALFSLACHTIG Niet alleen de SGP toonde zich kritisch over het saneringsplan, ook CDA en Pro'98 vroegen om opheldering. ,,Wordt hier nu halfslachtig met de vervuiling omgegaan door niet alles in één te saneren?", stelde Aat Barendregt. Volgens de wethouder gaat het om een ,,adequaat'' plan. Extra percelen meenemen in de sanering brengt een ,,aanzienlijke extra investering'' met zich mee.

MEER VERVUILING De SGP heeft hier toch moeite mee, stelt Ploeg. ,,Straks wordt er dus precies op de grens van het nieuwbouwproject gestopt met afgraven, terwijl ook de grond van aanliggende percelen vervuild is'', zegt hij. ,,Waarom doen we nu niet ons best om de gehele vervuiling te verwijderen. Onder de bestaande huizen is het natuurlijk lastig, maar tuinen zouden mogelijk wel schoongemaakt kunnen worden. Het aanpakken van het gezondheidsrisico van de direct omwonenden wordt met dit nieuwe plan vooruitgeschoven.'' Daar komt volgens hem bij dat mogelijk het te saneren gebied in de loop der tijd groter is geworden. ,,Stoffen verplaatsen zich via stromend grondwater.''

De Kruijf gaf tijdens de vergadering aan dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het saneren van particuliere grond buiten het te bebouwen deel van de gemeente. Zouden particuliere aanwonenden alsnog willen meeliften op de sanering, dan moet dat wel op eigen kosten van de bewoners gebeuren, benadrukte hij.

,,Dit is dus het goedkoopste scenario'', concludeert Ploeg nu. Wat betreft de saneringskosten wijst hij op een regeling vanuit het rijk. ,,Er is een pot van 610 miljoen euro beschikbaar om locaties die een gevaar vormen voor grondwater en natuur, schoon te maken. Daar voegen wij volksgezondheid aan toe.'' De SGP vraagt het college haar best te doen om aanspraak te maken op deze rijksregeling.

Het te bebouwen gebied ligt al jaren braak. In 2011 is er voor het laatst een flora- en faunaonderzoek geweest om het natuureffect van het bouwplan te beoordelen. ,,Direct daarna is het gebouw gesloopt en de verharding verwijderd. Er is veel groen voor teruggekomen en er leven allerlei dieren, zoals egels en konijnen'', zegt Ploeg. ,,Het lijkt ons goed zo'n onderzoek daarom eerst nog eens te herhalen.'' Wat dat betreft, gaf De Kruijf al aan dat onderzoek niet nodig te vinden, aangezien in de tussentijd niets veranderd is op het perceel.

Als de raad volgende week akkoord gaat het met plan, volgt aanbesteding en uitvoering van het saneringswerk, een verantwoordelijkheid van de gemeente. De sanering zelf neemt naar verwachting twee maanden in beslag. In april verwacht projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost de woningen in de verkoop te zetten. ,,Waarna we op zijn vroegst nog voor de bouwvak kunnen starten met de bouw'', verwacht ontwikkelaar Wouter van den Top. Wat betreft het saneringsplan zegt hij: ,,Dat is een aangelegenheid van de gemeente, maar zeker ook omdat de provincie daarop toeziet, hebben we er vertrouwen in dat dit goed gebeurt.''