• BDU
  • BDU

Lokaal Belang vraagt college opnieuw om geheime zandinfo

BARNEVELD Lokaal Belang heeft van het Barneveldse college van b. en w. geen inzage gekregen in de volledige verslagen van de zogenoemde 'taskforce' van ambtenaren en wethouders, die is ingesteld naar aanleiding van de zandcrisis. De partij is hierover niet te spreken en vraagt middels openbare schriftelijke vragen om opheldering.

Jannes Bijlsma

Om haar controlerende taak als volksvertegenwoordiger goed te kunnen invullen, diende fractievoorzitter Mijntje Pluimers in juli een verzoek in bij het college om de verslagen van de taskforce in te kunnen zien. Aanvankelijk weigerden b. en w. dit, omdat er 'persoonlijke beleidsopvattingen' in staan en zij het van belang vonden dat ambtenaren 'vrijelijk kunnen praten'. In haar schriftelijke vragen schrijft Pluimers dat de partij daar begrip voor toonde en het college hierop verzocht de documenten te sturen waarbij persoonlijke gegevens zouden worden weggelaten. Een dag later ontving zij de documenten, waarbij - volgens haar eigen schatting - 75 tot 80 procent was weg gelakt.

Hier nam de partij geen genoegen mee. Pluimers meende de documenten nodig te hebben om de commissievergadering van maandag 30 september en raadsvergadering van donderdag 3 oktober, waarin de zandcrisis aan de orde komt, goed voor te kunnen bereiden. Opnieuw vroeg Pluimers het college de documenten te sturen, met uitzondering van namen van personen.

Begin september herhaalde het college in een reactie niet tegemoet te willen komen aan het verzoek van Lokaal Belang, dat - aldus het college - niet voldeed aan de gemeentelijke procedure rond het stellen van 'technische vragen'. Hierop besloot een ontstemde Pluimers dan maar openbare vragen te stellen, mede omdat het college ook andere technische vragen - over vervuild zand op het beachcourt van volleybalvereniging SDS in Voorthuizen - om die reden niet wilde beantwoorden.

In haar ogen belemmert het college de wettelijke taak op controle van raadsleden. ,,Een raadslid heeft recht op de informatie die hij/zij nodig acht voor het uitoefenen van zijn of haar taak", brengt Pluimers b. en w. in herinnering. ,,Het college kan dit alleen weigeren als de informatie in strijd is met het openbaar belang en volgens de gemeentewet moet die uitzondering 'zeer beperkt worden geïnterpreteerd'.

Pluimers vraagt het college onder meer op basis van welk 'openbaar belang' inzage in de documenten is geweigerd en waarom er zoveel informatie moest worden weg gelakt.

De oppositiepartij kwam al eerder met college in aanvaring inzake het zanddossier rond Vink. Zo diende de partij verschillende Wob-verzoeken (Wet openbaarheid bestuur) in nadat ze niet direct alle aangevraagde documenten op dit thema kreeg toegestuurd. Daarnaast ontstond er twee weken geleden een conflict met de andere zes politieke partijen, nadat Pluimers als lid van het fractievoorzittersoverleg en de begeleidende klankbordgroep van politici, geen inzage kreeg in het concept-rapport van de commissie Eenhoorn over de zandkwestie. Eenhoorn stelde in zijn rapport dat de formele opstelling (van Lokaal Belang) op dit thema 'niet bijdroeg aan de gezamenlijkheid in het proces' en dat ook gekozen had kunnen worden om de aandacht te richten op 'het borgen van de belangen van de bewoners en het bezweren van de crisis'.

Label:

Zandcrisis