• Wouter van Dijk

Provincie eist toezichtsteam van Vink

BARNEVELD De Barneveldse afvalverwerker Vink moet een toezichtsteam samenstellen dat voortaan zal controleren of het bedrijf zich aan de wet- en regelgeving houdt. De provincie Gelderland heeft zo'n ‘compliance team’ als voorwaarde gesteld bij de nieuwe vergunning die Vink heeft aangevraagd om een aantal bedrijfsactiviteiten te kunnen uitbreiden. Deze vergunning ligt sinds eind vorige week ter inzage.

André van der Velde

,,In de beschikking staat dat als we het compliance niet instellen, we Vink Afvalverwerking moeten ontvlechten, splitsen. Dan moeten we een deel dus verkopen´´, licht woordvoerder Jaap Kevelam van Vink toe. Volgens hem ligt het dan ook voor de hand dat Vink instemt met het instellen van een toezichtsteam.. ,,We zullen de beschikking bestuderen en dan beoordelen of we er in de praktijk mee kunnen werken. Als dat niet zo is, dan zouden we kunnen besluiten bepaalde activiteiten af te stoten, zoals we al gedaan hebben met de verwerking van kunstgrasvelden.´´

Het Barneveldse afvalbedrijf Vink is de afgelopen maanden geregeld negatief in nieuws gekomen. Zo zijn er fouten gemaakt bij de opslag van kunstgrasmatten en is licht vervuilde grond gebruikt voor de bouw van nieuwe woonwijken in Barneveld en Achterveld. Vink heeft steeds gesteld dat gestorte grond schoon is.

ADMINISTRATIEVE FOUTEN Volgens Kevelam sluit het ‘compliance team’ aan bij de maatregelen die Vink al genomen heeft om administratieve fouten tegen te gaan en onrust bij bewoners weg te nemen. Het team kan bij het constateren van fouten in bijvoorbeeld procedures, verbeteringen voorschrijven. Ook kan het besluiten bepaalde activiteiten stil te leggen. Het team moet om de drie maanden rapporteren aan de provincie.

Dat Vink door de provincie onder curatele is gesteld, zoals de conclusie zou kunnen zijn, bestrijdt Kevelam. ,,Als je onder curatele staat, mag je niets zelf meer besluiten. Zo ervaren we deze maatregel niet. Dit is een vorm van verscherpte controle en het team zal waarschijnlijk vooral meer preventief bezig zijn om overtredingen te voorkomen.´´

Vink mag het toezichtsteam zelf samenstellen. Kevelam: ,,De omvang ervan weten we nog niet, maar het team moet wel voldoende mankracht hebben om goed te kunnen functioneren. In elk geval zal onze 'KAM-coördinator' er zitting in nemen. Hij is onze manager op het gebied van kwaliteit, arbozaken en milieu.´´

Wel moet een van de leden extern zijn. ,,Wij moeten iemand voordragen bij de provincie Gelderland. Die zal dan bekijken of deze persoon geschikt is.´´

De vergunning ligt de komende weken ter inzage. In die periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend bij de provincie. Als die procedure is afgerond en de vergunning verleend wordt, moet Vink binnen twee maanden de provincie laten weten of gekozen is voor het 'compliance team', of voor ontvlechting. Kevelam: ,,Als we kiezen voor het compliance team moet dat daarna binnen een maand actief zijn.´´

Label:

Zandcrisis