Meer waterberging in buitengebied Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN Het in 2012 gestarte project van Waterschap Vallei en Veluwe om de waterhuishouding in het buitengebied van Nijkerkerveen te verbeteren heeft goede reslutaten opgeleverd. Dat stelt Dick Veldhuizen, heemraad van het waterschap tevreden vast.

Doordat perceeleigenaren 120 kilometer aan sloten opschoonden en het waterschap de waterberging vergrootte, is ongeveer 20.000 kubieke meter meer waterberging ontstaan in het gebied. Veldhuizen: ,,Het was een complex project, waarbij de situatie op voorhand niet volledig inzichtelijk was en de gemaakte inschattingen van het waterschap niet altijd juist waren. Mede dankzij de inzet van het gebied hebben we toch goede resultaten weten te bereiken. In de komende tijd moet er nog meer gebeuren, want niet alle problemen zijn opgelost. De afvoer van overtollig regenwater moet bijvoorbeeld nog beter. Als gevolg van de fusie van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe in 2013, krijgen de watergangen in het gebied echter een andere status. De gesprekken hierover met eigenaren van aanliggende grond lopen nog. De komende tijd gaan we gebruiken om met gemeente, natuurorganisaties, LTO, inwoners en landgoederen een structurele oplossing uit te werken."

Bovendien wordt momenteel ook de Laak flink verbreed. Deze zorgt voor de afwatering van Nijkerkerveen. ,,De resultaten daarvan kunnen we in de verdere planontwikkeling meenemen", aldus Veldhuizen.

In het verleden waren er geregeld klachten van wateroverlast in het gebied. Die zijn de afgelopen jaren verminderd volgens het waterschap. Naast maatregelen in de waterberging, is ook de waterkwaliteit in het gebied verhoogd. De situaties op erven zijn verbeterd, waardoor minder afspoeling van verontreinigd water plaats kan vinden.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.