• Pauw Media

Informateur: Coalitie SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA

BARNEVELD Voor het toekomstige college van b. en w. in Barneveld ziet informateur Henk Lambooij (SGP) een coalitie van SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA als meest kansrijk. De komende tijd gaan deze partijen onderhandelen over een coalitieakkoord. Lokaal Belang, de enige partij met zetelwinst, valt buiten de boot. Lopen de onderhandelingen met Pro'98 op niets uit, dan ziet Lambooij samenwerking tussen de christelijke partijen en de VVD als 'redelijk alternatief'.

Jannes Bijlsma en Wouter van Dijk

Vorige week voerde Lambooij verkennende gesprekken met alle fracties over wat zij de komende jaren gerealiseerd willen zien en of er breekpunten bestaan met andere partijen. Vervolgens sprak hij een tweede keer met Pro'98, omdat hij behoefte had om over een aantal thema's door te spreken. De informateur concludeert nu dat een coalitie tussen SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA het meest voor de hand ligt. De christelijke partijen zien veel overeenkomsten in elkaars verkiezingsprogramma en willen de mogelijkheden verkennen voor samenwerking met Pro'98.

DUURZAME ENERGIE In een samenwerking met nieuwkomer Lokaal Belang zien de beoogde coalitiepartijen 'op voorhand geen belemmeringen'. Er bestaan volgens Lambooij echter 'forse verschillen van inzicht' over een aantal beleidsonderwerpen. 'Gelet op de aard van de verschillen van inzicht ligt het niet voor de hand dat één en ander realistisch is'. Volgens Lambooij zijn de programmatische verschillen weliswaar klein, maar gaat het in zijn ogen wel om thema's die 'van essentieel belang zijn voor het bereiken van een gemeenschappelijk programma'. Concreet noemt hij het energievraagstuk.

VOORTVAREND SGP-fractievoorzitter Koos van der Tang kan zich vinden in Lambooijs bevindingen. ,,Het ligt voor de hand dat we met deze combinatie verder gaan. We pakken dat traject de komende dagen voortvarend op." Lokaal Belang-leider Mijntje Pluimers is daarentegen 'verbijsterd' over de uitkomst van de coalitieverkenning. ,,Dit wordt een verliezerscoalitie. Wij zijn de énige winnaars. Er wordt niet eens inhoudelijk met mijn partij doorgesproken en wel met 'verliezer' Pro'98. Dat is heel gek. Hiermee schoffeer je de vierduizend kiezers die op Lokaal Belang stemden."

ROSBERGEN Volgens Van der Tang heeft Pluimers echter zelf voor een rol buiten de coalitiegesprekken gekozen. ,,De informateur heeft natuurlijk ook meegemaakt wat er vorige week donderdagavond tijdens de raadsvergadering gebeurde. Met haar toespraak viel het mij in ieder geval op dat deze partij kiest voor de oppositie." Pluimers hekelde hierin de wijze waarop volgens haar is omgegaan met Monique Rosbergen. Zij gaf eerder al aan graag wethouder te willen worden namens Pro´98, maar vertelde onlangs in deze krant dat haar was medegedeeld dat Pro'98 alleen kans zou maken op een plek in de coalitie als zij zich zou terugtrekken als kandidaat.

VVD ALTERNATIEF Een voortzetting van de bestaande coalitie SGP/ChristenUnie/CDA/VVD, zoals die de afgelopen twaalf jaar in Barneveld bestond, ziet Lambooij als 'redelijk alternatief' voor als de gesprekken met Pro'98 op niets uitlopen. De vier partijen zien nadrukkelijk aanknopingspunten voor een gezamenlijk programma.