• mr. F.A. (Frans) Janse

    Archief BDUmedia

Whiplash en de medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar

BARNEVELD In onze letselschadepraktijk hebben wij dagelijks te maken met slachtoffers van verkeersongevallen die als gevolg van een aanrijding klachten krijgen die passen bij een whiplashsyndroom. Een ‘whiplash’ is een acceleratie-declaratie mechanisme, waarbij door een plotselinge heftige slingerbeweging van het hoofd de halswervelkolom in een fractie van een seconde overmatig wordt uitgerekt en extreem achterover en/of voorover wordt gebogen. Dit komt vooral voor bij aanrijdingen van achteren of de zijkant. Slachtoffers van dit type auto-ongevallen kunnen worden geconfronteerd met een reeks van ‘typische whiplashklachten’ als pijn in de nek, het hoofd, de schouders, armen, duizeligheid, concentratie- en geheugenstoornissen, visusklachten (zoals leesproblemen en overgevoeligheid voor licht) en niet zelden ook emotionele klachten en gedragsveranderingen.

De vaststelling van de aansprakelijkheid levert in de meeste whiplashzaken geen probleem op. Het venijn zit hem vaak in de staart. Nadat de aansprakelijkheid is erkend en de schade na verloop van tijd als gevolg van de maandelijks oplopende inkomstenderving toeneemt, ontstaat er met de verzekeraar vaak discussie over de causaliteit (oorzakelijk verband) tussen de geclaimde klachten / beperkingen en het ongeval.

De reden dat whiplashzaken vaak tot veel discussie leiden komt doordat de klachten naar hun aard (overwegend) subjectief zijn, omdat er naar de huidige medisch-wetenschappelijk stand geen – althans niet op algemeen geaccepteerde wijze – onderliggende anatomische afwijkingen of beschadigingen zijn vast te stellen. Op röntgenfoto’s en (MRI)scans is dus doorgaans niets te zien. Wat veel whiplashpatiënten niet weten is dat er een groot verschil bestaat tussen de medische causaliteit en de juridische causaliteit. Waar het bij de medische causaliteit nog gaat om het vaststellen van medisch objectieve (zichtbare) afwijkingen (evidence-based medicine), gaat het er bij het vaststellen van de juridische causaliteit om of het klachtenpatroon plausibel (aannemelijk) is.

Daarmee is de bewijslast voor het slachtoffer aanzienlijk verlicht. Indien het ongevalsmechanisme de klachten kan veroorzaken, het klachtenpatroon consistent, consequent en samenhangend is, de klachten vóór het ongeval niet aanwezig waren en er ook geen alternatieve oorzaak is aan te wijzen, dan staat het juridisch causaal verband – en daarmee ook de schadevergoedingsplicht van de aansprakelijkheidsverzekeraar - in beginsel vast.

Aansprakelijkheidsverzekeraars blijven zich desalniettemin vaak verschuilen achter het advies van hun medisch adviseur, die vaak stelt dat er op zijn hoogst gedurende enkele maanden sprake kan zijn van klachten en beperkingen, omdat er geen neurologische afwijkingen (lees: op foto’s / scans zichtbaar letsel) zijn vastgesteld. Ook probeert men vaak de patiëntenkaart van de huisarts over meerdere jaren vóór het ongeval in handen te krijgen, zodat op die wijze mogelijke andere reeds voor ongeval bestaande oorzaken kunnen worden aangevoerd waardoor het slachtoffer zou zijn uitgevallen. Dit vormt doorgaans een onevenredige inbreuk op de privacy van het slachtoffer en is in strijd met de Medische Paragraaf waar medisch adviseurs zich aan moeten houden en op grond waarvan uitsluitend gerichte en feitelijke vragen mogen worden gesteld. Pas als uit de gericht opgevraagde informatie blijkt dat er sprake is van pre-ëxistente klachten die van invloed zijn op het huidige letsel kan men verzoeken om overlegging van (een deel van) de patiëntenkaart. Indien de verzekeraar tegen beter weten in probeert te ontkomen aan zijn schadevergoedingsplicht kan deze zo nodig – op kosten van de verzekeraar (!) – worden betrokken in een snelle gerechtelijke procedure, waarbij de rechter na 6 weken uitspraak doet over het ter beslissing voorgelegde deelgeschil. Laat u zich als slachtoffer van een verkeersongeval derhalve niet door de verzekeraar met een kluitje in het riet sturen, maar zorg dat u op een deskundige wijze tegenwicht kunt bieden door u te laten bijstaan door een professionele letselschade advocaat. Wij zijn u graag van dienst, desgewenst ook in het kader van een second opinion!

mr. F.A. (Frans) Janse Letselschade & Arbeidsrecht Advocaat

Janse Advocaten, Kapteijnstraat 19

www.barneveld-letselschadespecialist.nl